اصفهان شناسی 3

سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در سومین نشست اصفهان­شناسی همچنان که از مفاهیم «شناخت در تاریکی»، موج «غلط گرفتن از سرزمین»، اعتقاد به «بدیهیات» صحبت کرد، از مخاطبان خواست که خالی از ذهن و بدون اتکا به بدیهیات، به شناخت سرزمین و رفتار با آن بپردازند. به گفته این پژوهشگر، شناخت ما از ایران و اصفهان، «شناخت در تاریکی» است و ما امروزه تخصص پیدا کرده­ایم که شناختمان در تاریکی باشد و برای همین است که مشکلمان پیچیده شده؛ دچار شناخت هستیم ولی از جنس نادرست. در حالی که اگر خالی از ذهن بودیم احتمال اینکه زودتر شناخت پیدا کنیم، بیشتر بود.