Loading...

اصفهان شناسی 3

سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در سومین نشست اصفهان­شناسی همچنان که از مفاهیم «شناخت در تاریکی»، موج «غلط گرفتن از سرزمین»، اعتقاد به «بدیهیات» صحبت کرد، از مخاطبان خواست که خالی از ذهن و بدون اتکا به بدیهیات، به شناخت سرزمین و رفتار با آن بپردازند. به گفته این پژوهشگر، شناخت ما از ایران و اصفهان، «شناخت در تاریکی» است و ما امروزه تخصص پیدا کرده­ایم که شناختمان در تاریکی باشد و برای همین است که مشکلمان پیچیده شده؛ دچار شناخت هستیم ولی از جنس نادرست. در حالی که اگر خالی از ذهن بودیم احتمال اینکه زودتر شناخت پیدا کنیم، بیشتر بود.

2018-10-30T23:15:26+00:00