اصفهان شناسی 4

محسن حبیبی نویسنده کتاب از شار تا شهر، مهمان نشست بعدی بود. او با اشاره به قصه شهرها خاطر نشان کرد: هر شهر دارای یک قصه است. اگر قصد بررسی نقش پررنگ خاطره در حافظه تاریخی و هویت شهر داریم، شناخت صحیح قصه و خاطرات یک شهر اقدامی لازم برای معماری و شهرسازی است. همه انسان ها خاطراتی برای خود دارند و هیچ شهری هم بدون خاطره نیست و این جزئی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی ماست. گاهی در مطالعات شهری، ما بدون بازشناسی خاطرات یک شهر از شهر خاطره زدایی می کنیم و این کار باعث از بین رفتن بخشی از خاطرات شهر و شهروندان خواهد شد. به همین دلیل هجوم به خاطره شهر سهمناک است. بسیاری از آدم ها از میان ما رفته اند اما خاطراتشان در ذهن ما زنده هست و این تشبیه برای شهرها نیز وجود دارد. ممکن است بسیاری از قسمت های شهر از بین رفته باشد، ولی خاطره ها باشد و اینجاست که خاطره معنا پیدا می کند برای تدوین هویت شهر، برای شهر بازتعریف گردد و در واقع بقای شهر در خاطره شهر و حافظه شهر است.و این موضوعی است که معماران و شهرسازان ما کمتر به آن توجه می کنند.