اصفهان شناسی 5

وحید قاسمی در پنجمین نشست اصفهان¬شناسی متنی از اصفهان به نام “رقعه آقا منصور” که در ادامه آورده شده است را قرائت کرد.
در ایام جدایی و زمان تنهایی اگر این مستهان را به حسب اتفاق سیر چمن یا گشت گلشن روی داد، از یاد آن عندلیب باغ محبت گل داغم شکفته و غنچه دلم پژمرده گشته نظاره گل سوری موجب ازدیاد درد دوری و تفرج آب و هوای بستان باعث نشو و نمای نهال حرمان گشته و اگر احیاناً به تکلیف عزیزی لحظه ای در قهوه خانه می نشینید که شاید خاطر از غم برهاند و غنچه دل را به نسیم شمیم قهوه خانه بشکفاند از یاران مصاحب همه جا عمر آه پیاله قهوه چون داغ تازه در دست گل می‌کند و شمیم عنبرآلود …