اصفهان شناسی 7

آيدين آغداشلو در هفتمين نشست اصفهان شناسي با اشاره به نبوغ در مكتب اصفهان گفت: اصفهان شهری که در طول تاریخ، آرام آرام به حیات خود ادامه داده است. در حوالی سال 1000 هجری قمری، تصمیم می گیرد که شهر شهرها باشد. هنرمندان بزرگ از دور و نزدیک ایران به اصفهان مهاجرت می کنند و در کتابخانه سلطنتی گرد هم می آیند. حمایت پادشاه و جان مایه گرفتن نقاشی اصفهان از دوره شاهرخ تیموری باعث سرآمد شدن نقاشی ایران در نیمه اول قرن 10 هجری شد. شاگردان هنرمند بزرگ دوران رضا عباسی، خود مبدع کارهای جدیدی شدند. هنرمند ايراني آنچه را انجام مي داد كه فكر مي كرد بايد انجام دهد و در بعضی موارد تحت تأثير هنرهاي وارداتي نيز بوده است.