نشست “اصفهانِ فریاد (1)”

اولین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت احداث محور آقا نورالله نجفی در تاریخ 12 مرداد ماه 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

نشست “اصفهانِ فریاد (2)”

دومین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت خانه های تاریخی شهر اصفهان و با حضور سعید سادات نیا، مریم قاسمی و آزاده حریریدر تاریخ 1 شهریور ماه 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

نشست “اصفهانِ فریاد (3)”

سومین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت جلوخان عباسی (مجتمع فرهنگی – تجاری عباسی)، با حضور آقای مهندس محمود درویشهمراه با پخش مستند “پلازا” از آقای مهندس بهادر جعفری در تاریخ 17 مهر 1398 در خانه صفوی برگزار شد.