نشست “معماری خاک آروویل و اصفهک”
رویکرد مشترک در بستر بومی متفاوت

نشست “معماری خاک آروویل و اصفهک” – رویکرد مشترک در بستر بومی متفاوت در تاریخ 11 مرداد ماه 1398 با حضور سَتپرم مااینی (Satprem Maïni)؛ معمار سرشناس در حوزه معماری خاک و نماینده آسیایی خاک یونسکو و پویا خزائلی؛ مدیر پژوهشکده معماری خاک اصفهک، توسط زنجیره فرهنگی ایوان با همکاری آرت رزیدنسی سه بَر در خانه صفوی برگزار شد.
موسسه معماری خاک آروویل (Auroville Earth Institute) سی سال پیش در روستای آرمانی و تازه تاسیس آروویل توسط ستپرم ما‌اینی (Satprem Maïni) تأسیس شد. هدف این موسسه شکل دادن به معماری نوین با استفاده از در دسترس ترین مصالح یعنی خاک زیرپایمان است. در این نشست ستپرم ما‌اینی (Satprem Maïni) فعالیتهای اجرایی و پژوهشی این موسسه را معرفی نمود. این هدف یاد شده به عنوان شاخه‌ای نوپا در معماری، هم ‌زمان در نقاط دیگر دنیا از جمله ایران «موسسه کرتر (Craterre)» و فرانسه «پژوهشکده معماری خاک اصفهک» نیز دنبال می‌شود که در این نشست برخی از این فعالیت ها و نحوه ارتباط این موسسات برای شکل دادن به آینده‌ای پایدار در معماری توسط پویا خزائلی به همراه حاضران در این نشست بررسی شد.